DAFTAR ISI, JILID 1

 1. HUI
 2. WO
 3. CHEN MI
 4. CHIEN SIN
 5. CHING FENG
 6. CHING WANG
 7. CHING YEN
 8. CHU – (SING SING SO)
 9. CHUEN LEI
 10. CU FU
 11. CUEI MONG
 12. EU JAN
 13. FEN SEU
 14. FENG SIEN
 15. FENG SUO
 16. HAU CIEU
 17. HE KHU
 18. HWA SIN
 19. KHE WANG
 20. LANG YEN
 21. LU ZAN
 22. NA LI
 23. NIANG SIN
 24. PEI IN
 25. PEI PAU
 26. PHEI CIU
 27. SANG SIN
 28. SHE SEU
 29. SI PIE
 30. SI WANG
 31. SIANG SWO
 32. SIAU WEI
 33. SIN CUEI
 34. SIN II
 35. SUEN CE
 36. TA HAI
 37. THEU SIN
 38. THIEN I
 39. TUNG NI
 40. U THAI
 41. WANG SHE
 42. WEN PIE
 43. YE KHUNG
 44. YEN HUO
 45. YONG YUEN
 46. AI U CHEU
 47. CAI II CUNG
 48. CEN CHING I
 49. CHIEN CHE HE
 50. CHING SU THUAN
 51. CHING WEI THUAN
 52. CIEU CHING ZEN
 53. CIEU IN YUEN
 54. CIN SANG CIA
 55. CUNG KUO JEN
 56. FENG CHEN LEI
 57. I CIEN MEI
 58. I HE LEI
 59. I NAN WANG
 60. ING SING LEI
 61. KHAI CUEN SHE
 62. LAI SENG YUEN
 63. LAU CHING KE
 64. MONG YUE SIN
 65. NI AL HUNG
 66. NI JEN HUA
 67. SEU CUNG CHIN
 68. SIE YANG WAI
 69. SIN SANG ZEN
 70. THING KAN THING
 71. WANG CHING SUEI
 72. WANG PU LIAU
 73. WEN CE CI
 74. YEN NAN FEI
 75. AI CHING KHUEI LEI
 76. AI TE FENG SIEN
 77. AI TE KU SHE
 78. AI TE TAI CIA
 79. AI U AI CHEU
 80. AI WO PIE CEU
 81. CAI SWI I FANG
 82. CE YEU FEN LI
 83. CEN CHING CUO SUEI
 84. CEN CHING NAN SEU
 85. CEN CING AI KWO
 86. CHANG SHENG SIANG CHI
 87. CHE LAI TE AI
 88. CHEN CING SIN THENG
 89. CHEN YEN WAN I
 90. CHIANG KEI THAI YANG
 91. CHIN MI AI ZEN
 92. CHING HE I KHAN
 93. CHING KEN WO LAI
 94. CHING NI TAI CEU
 95. CHIU AI KUAN SI
 96. CIN YE U MIEN
 97. CIU CAI CE LIEN
 98. CU NI PHING AN
 99. CUE AI SHE NI
 100. CUI HEU I YE
 101. CUNG HWA MING CU
 102. CUO YE SING CHEN
 103. FU SIN TE ZEN
 104. HAN LEI TE YEN
 105. HUA SHENG WEI HAI
 106. HUANG TAU KAU PO
 107. HUEI THEU THAI NAN
 108. I TAI CIA ZEN
 109. KHANG TING CHING KE
 110. LIU LANG TE AI
 111. MEI HWA SAN LUNG
 112. MEN SIN CE WEN
 113. MING JE CE KE
 114. MONG LI CHING ZEN
 115. MONG MEI I CHIU
 116. NI KHUAI HUEI LAI
 117. NI TE YEN SHEN
 118. NI WE SEN ME
 119. PA KEN LIU CU
 120. PHAN NI I SENG
 121. PIE CAI CUEI WEN
 122. PU PIEN TE CHING
 123. SANG SIN PEI IN
 124. SEN MI MU LANG
 125. SI YANG SI CHEN
 126. SIANG KE LI LA
 127. SIANG NI TE YE
 128. SIANG SHE HE PAN
 129. SIAO CHENG KU SHE
 130. SIAU SA TE CEU
 131. SIN SENG LEI HEN
 132. SING I SIN YUEN
 133. TAN SHENG CHING KE
 134. THAI PEI CI CHANG
 135. THENG YUEN SEN SEN
 136. THIEN SENG TUO CHING
 137. THIEN YA FANG CHAU
 138. THUNG KHUAI TE KE
 139. TIEN CI CEI SIE
 140. TUEI CI CHING KAN
 141. TUNG FANG CE CU
 142. U CU TE SIN
 143. U HUEI U HAN
 144. U YE SIANG WEN
 145. U YEN I TUEI
 146. WEI CHING SWO KHUEN
 147. WEI WO SEU HEU
 148. WEI WO THING LIAU
 149. WO HAI SIANG AI
 150. WO LIAU CIE NI
 151. YEN LAI TE NI
 152. YEN U SII YANG
 153. YEU SHE SI I
 154. YONG SIN LIANG KHU
 155. YONG YUEN SHE NI
 156. A YE TE CIE THEU
 157. AI CHING CE TUNG SI
 158. AI CHING TE TAI CIA
 159. AI NI I WAN NIEN
 160. CAN TEU TE SANG THUNG
 161. CHENG LI TE YE KUNG
 162. CHING CHING HU HUAN NI
 163. CHING REN TE YEN LEI
 164. CHING ZEN TE KWAN HUAI
 165. CHU PA WO TE AI
 166. CI SHE CAI HWI THEU
 167. CIAU WO ZEN SHE NI
 168. CIN SIAU TWO CEN CUNG
 169. CIN YE SIANG CHI NI
 170. CIU CUI TE TENG GO
 171. CUEI HEU TE HUEI SEU
 172. FENG CUNG TE CHEN NUO
 173. HAI SHE WANG LIAU PA
 174. HE PI LIU CU NI
 175. HE ZE CAI WEN CIN
 176. I CHIEN KE CHUEN  THIEN
 177. I CUNG TE ING CE
 178. I LU SIANG SHE CHING
 179. KEN WANG SHE KAN PEI
 180. KU YE CAO CIN CHEN
 181. LANG CE TE YEN LEI
 182. MEI CIU CIA KHA FEI
 183. NAN EL TANG CE CHIANG
 184. NI CAI WO SIN CUNG
 185. NAN TE YEU CHING ZEN
 186. PA PA TE CHAU SIE
 187. PIE WEN WO SHE SEI
 188. PIEN SE TE CHANG CHENG
 189. SAN PU CUAN SUEI CUAN
 190. SENG MING ZU HWA LAN
 191. SHE FEU CEN TE AI WO
 192. SHEN CHI TE CIU CAI
 193. SHEN LAN SHE TE CIU
 194. SI CANG TE HAI CE
 195. SI WANG CAI MING THIEN
 196. SIA I TE YE LI
 197. SIANG SHE TE LIE CIEU
 198. SIE SIE NI TE AI
 199. SIN SUEI LIAU U HEN
 200. SING YUE TE LI PIE
 201. SUEI YE TE YEN LEI
 202. TENG AI  TE NI ZEN
 203. TIEN CI CE I SIE
 204. U YE TE WEN PIE
 205. U YEN TE CIE CI
 206. WO CAU TAU CE CI
 207. WO CE CAI HU NI
 208. WO SIANG YU KE CIA
 209. WO SII YAU AN WEI
 210. YE YE TE LAU CIA
 211. YUE KWANG SIAU YUI CHU
 212. ZANG WO CAI AI I CHE
 213. ZEN EL PU NENG LIEU
 214. AI I KE JEN HAU NAN
 215. CAU I KE CE TAI THI
 216. CAU NI I SENG MY LOVE
 217. CE YAU SUO NI AI WO
 218. CHIA SHE NI TE WEN JEU
 219. CHING SHEN SHEN I MENG MENG
 220. CHUAN –  –   –   –  –
 221. CI TE WO MEN YEN YUE
 222. CU KWANG LI TE MA MA
 223. CU NI I LU SUEN FENG
 224. HAU ZEN I SENG PHING AN
 225. KUO CHI SIEN CAI WEI LAI
 226. LIEN CHI I CIU CIU LING
 227. MEI YEU NI MEI YEU WO
 228. PU JU CAI TIEN FEN LI
 229. PU SHE WO PU SIAU SIN
 230. SAN YUE LI TE SIAO I
 231. SE  FEU CEN TE AI WO
 232. SEI TE YEN LEI CAI FEI
 233. SHE AI CHING KEN MEI LI
 234. SIEN KEI A MA TE KE
 235. SIN KANG CHING CIU HUEI I
 236. SIN YEN YANG HU TI MUNG
 237. SING CIEN PU ZU HUAI NIEN
 238. SUEI SUEI YUE YUE NIEN NIEN
 239. TAI TI AI WO PU AI
 240. WANG LE SANG SIN TE JEN
 241. WANG SHE CE NENG HWI WEI
 242. WO PU SE PU AI NI
 243. WO WEI NI KHU AI JEN
 244. AI PI PA AI KENG CI MO
 245. CE SAU HAI YEU WO CAI HU
 246. CE SIEN YEN YANG PU SIEN SIIN
 247. CEN SAN CEN I KWO I SENG
 248. CHANG SEU CHING KE KEI SEI THING
 249. CI PU CU NI TE ZANG YEN
 250. HUNG CHEN LAI CHII I CHANG MONG
 251. I CHUEN SIANG SHE I CHUEN LEI
 252. I SENG THUO KEI I KE ZEN
 253. JU KUO CEN TE CE YANG CEU
 254. JU KUO PU NENG JAU YUNG YUEN
 255. KHA FEI MEI CIU NING MENG CE
 256. MAN MAN TI PHEI CE NI CEU
 257. MEI KE MENG CHING SIANG NIEN NI
 258. MING MING PAI PAI WO TE SIN
 259. NAN TAU CE SHE CAI MONG LI
 260. NIEN NIEN PU WANG TE CHING ZEN
 261. PA PEI SANG LIEU KEI CE CI
 262. PIE ZANG WO I KE ZEN CUEI
 263. SIANG AI ZANG I SIANG CHU NAN
 264. SIANG NI SIANG TAU MONG U THEU
 265. TWO CHING CUNG WEI U CHING SANG
 266. WEI HE AI CHING JANG WO FHUNG
 267. WEI NI SEU CE I CAN TENG
 268. WO CHENG YUNG SIN AI CE NI
 269. WO CIEU YAU SHE CHU KAN CUE
 270. ZANG I SEU SANG TE NU ZEN
 271. ZANG WO HUAN SI ZANG WO YEU
 272. CHE CHING PU SHE I CUNG CUEI KWO
 273. CHEN MO SE CHEI HEU TE WEN JEU
 274. CHI SE NI PU TUNG WO TI SIN
 275. CHUEN FENG WEN SANG LIAO WO TE LIEN
 276. CIEU PAI CIEU SHE CIEU TWO MEI KUEI
 277. I CHIEN KE SANG SIN TE LI YEU
 278. NI CE TAU WO CAI TENG NI MA
 279. SEI CHIANG CEU LE WO TE AI ZEN
 280. SEI CIAU WO SHE CEN TE AI NI
 281. SE CIEN ZEN ZEN CI SII CAI CEN
 282. TUNG CI TAU THAI PEI LAI KHAN U
 283. YEU CHING ZEN CUNG PEI U CHING SANG
 284. ZU TWO NI SHE WO TE CHUAN SWO
 285. AI WO TE ZEN HE WO AI TE ZEN
 286. MING THIEN NI SE FEU I JAN AI WO
 287. NA I CHANG FENG HWO SUE YUE TE SHE
 288. NAN TAU NI SIEN CAI HAI PU CE TAU
 289. NI TE CIEN SHE WO CIN SENG TE TIEN
 290. SE SUEI CHIANG CEU LE WO TE AI JEN
 291. SEI SIANG CHING CHING THEU CEU WO TE WEN
 292. WEI HE NI PU SE WO TE WEI LAI
 293. WEI SEN ME SEU SANG TE CUNG SHE WO
 294. WO YANG CE CI TE FANG SHE AI NI
 295. TWO CHING ZEN TEU PA LING HUEN KEI LIAU SEI
 296. WO SE PU SE NI CUEI THENG AI TE JEN
 297. WO SHE PU SHE KAI AN CING TE CEU KHAI
 298. WO SIANG THEU THEU TUEI NI SWO WO AI NI
 299. CE CHE NI SHE CEN TE SANG LE WO TE SIN
 300. CEN TE AI WO CIEU PU YAU ZANG WO SANG SIN
Iklan

Satu komentar pada “DAFTAR ISI, JILID 1”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK BELAJAR

%d blogger menyukai ini: